Blaas A oefening 10- G-sleutel en F-sleutel

G-sleutel Deze oefening helpt je om tonen en noten te herkennen op beeld en gehoor
Deze oefening is in de G-sleutel
F-sleutel Deze oefening helpt je om tonen en noten te herkennen op beeld en gehoor
Deze oefening is in de F-sleutel